[English][Početak][Popis pjesama][Recepti][Mail]

Komentar

Komponirana dalmatinska pjesma: L. Stipišić, tekst i glazba.

Pjesma priča o stolječima političkog sužanjstva i teškog života u Dalmaciji.

Glazba

2:58, 1222k

Tekst

DALMATINO, POVIŠĆU PRITRUJENA    DALMACIJO, POVIJEŠĆU PREMORENA         DALMATIA, WEARY OF HISTORY

(Izbliđeni Misal svetog Jerolima,  (Izblijeđeni Misal svetog Jerolima,
izlizana Bašćanska tavuleta     izlizana Bašćanska pločica,
rvackeg ditinjevanja.        hrvatskog djetinjstva.
Zaudobjeni friži          Zaboravljene ogrebotine
glagojaških serpentini       glagoljaških zavojnica
isfrolani patakuni, žurke i kadeni.)istrošeni patakuni *, žurke * i lančići.)

(Izlizani Ideali i Misali      (Izlizani Ideali i Misali
po rvackin oputinan         po hrvatskim stranputicama
Sokolaški procesjuni        Sokolaške procesije
pričešćeni demoštracjuni      pričešćene demonstracije
od taverni do taverni        od vinotočnica do vinotočnica
Svitlosju kerv častna        svjetlošću krv časna
vikovični terpećemu         vijekomnavikli trpeći
naslidovati poderda Balkanike.)   nasljeđivati pogrda Balkana.)

Pute, laze pizon dubli tovari.   Puteve, ulaze u polja teretom dubali magarci.  Paths, entrances of fields worn deep by donkeys.
Gustirne žedne, mijun sići i lati. Bunare žednjele milijun vjedra i polijevaća.  Wells thirsty from millions of buckets.
Konkulana škina težakov od motik  Savita leđa zemljoradnika od motikanja     Backs of peasants bent from hoeing
po žurnatin, žurnatin pritrujena.  po nadničarenjima premorena.          weary from day-labourer toil.

Prage kalet žnjutin dubli puntari, Pragove uličica gležnjevima dubali puntari *,  Doorways of narrow streets worn deep by rebels' ankles,
naboj Dalmatine rebati na drači,  gnojni čir Dalmacije otkucava? na drači,    Festering sore of Dalmatia on thorn-bushes,
kroz kadene dicu čičan pasli,    kroz lance djecu sisama napasali,        Through the chains, hungry children tempted by breasts,
a judi driti ka kolone,       a ljudi uspravni kao kameni stupovi,      And the people upright as stone columns,
Dalmatino, povišću pritrujena.   Dalmacijo, poviješću premorena.         Dalmatia, weary of history.

Intradu pravice s tilin štrukali.  Ljetinu pravičnosti s tjelesima izaželi     Harvest of rightousness was reaped by bodies.
Dalmatino, povišću pritrujena!   Dalmacijo, poviješću premorena!         Dalmatia, weary of history!

Rod puntarski resa na drači.    Rod pobunjenički rastao na drači,        Rebelion was sired on the thorn-bushes,
Dalmatino, povišću pritrujena!   Dalmacijo, poviješću premorena!         Dalmatia, weary of history!

Ditinstvon gladnin povist štukali, Djetinjstvom gladnim povijest začepili,     The history was stoppered by hungry childhood,
Dalmatino, povišću pritrujena.   Dalmacijo, poviješću premorena.         Dalmatia, weary of history.

Kroz kadene dicu čičan pasli,    Kroz lance djecu sisama napasali,        Through the chains, hungry children tempted by breasts,
a judi driti ka kolone,       a ljudi uspravni kao kameni stupovi,      and the people upright as stone columns,
Dalmatino, povišću pritrujena!   Dalmacijo, poviješću premorena!         Dalmatia, weary of history!

* patakuni, žurke = mjedeni novac, dijelovi muške težačke narodne nošnje u Dalmaciji
* puntar = naziv za osobu koja je bila pristaša povratka Dalmacije u sastav Hrvatske, odnosno pristaša Narodne stranke